Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualności
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespołu
OKS II Otwock
Juniorzy mł. - 2000
Trampkarze - 2002
Młodziki - 2003
Młodziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
Żaki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ciężarowcy
 
Orlik


REGULAMIN PORZ
ĄDKOWY korzystania z boisk sportowych

„Zespół boisk sportowych ORLIK 2012” służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego. Jest to obiekt użyteczności publicznej przeznaczony dla społeczności lokalnej.

„Zespół boisk sportowych ORLIK 2012” składa się z:

· boiska do piłki nożnej – pole gry 26,00  × 56,00

· boiska wielofunkcyjnego – pole gry 5,10 × 20,10 przeznaczonego do piłki siatkowej, piłki koszykowej. W imieniu Prezydenta Miasta Otwocka, administratorem „Zespołu boisk sportowych ORLIK 2012” jest Urząd Miasta Otwocka.

 

1. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie (ramowe godziny otwarcia obiektu: 08.00 – 22.00). Harmonogram ustala Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Gazety Otwockiej (WKSTiGO) w porozumieniu z instruktorem sportu.

 

 2. Boiska dostępne są:
a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów szkół lub przedszkoli Miasta Otwock w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem sportu, dzieci korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela – opiekuna grupy,
b) boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Dostępność boisk dla klubów sportowych i zasady korzystania z nich określa odrębny ustęp regulaminu.

 

3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zawiesić  korzystanie z obiektu.

 

4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2 koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.

 

5. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.

 

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Gazety Otwockiej w porozumieniu z instruktorem sportu.

 

7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

 

8. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

 

9. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.

 

10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego 
i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 11 b (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie
z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

 

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

 

a) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,

 

b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

 

c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

 

d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

 

e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

 

f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, stosowania jakichkolwiek środków odurzających lub powodujących zaburzenia psycho-motoryczne

 

g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

 

h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

 

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

 

j) przebywania na terenie osobom poniżej 13 roku życia po zmroku (bez opiekuna),

 

k) wprowadzania zwierząt.

 

12. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:

 

- nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

 

- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

 

- nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły,

 

- wezwać odpowiednie służby.

 

 

 13. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt. 2 a:
 

a) Urząd Miasta działający przez ww. Wydział  wraz z instruktorem sportu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,

 

b) użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność odpowiadając materialnie za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych.

 

 14. Zasady korzystania z boiska przez Kluby Sportowe z terenu Miasta Otwocka

 

a) kluby sportowe działające i funkcjonujące na terenie Miasta Otwock mogą

 

bezpłatnie korzystać z boiska wielofunkcyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012” do celów treningowych,

 

b) każdy klub sportowy z terenu Miasta Otwocka może korzystać z boiska na zasadach proporcjonalności. Harmonogram rezerwacji należy ustalić z Wydziałem Kultury, Sportu, Turystyki i Gazety Otwockiej (WKSTiGO) w porozumieniu z instruktorem sportu nadzorującym obiekt na okres nie dłuższy niż 2 miesiące,

 

c) w przypadku korzystania przez Klub Sportowy tylko z jednego boiska (np. piłkarskiego) pozostałe boiska (np. wielofunkcyjne) są dostępne dla mieszkańców.

 

15. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu.

 


Reklama

OKS Otwock prowadzi całoroczny nabór do drużyn młodzieżowych w piłce nożnej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy też na treningi lekkoatletyczne dzieci i młodzież w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela także trener Bożena Dziubińska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci